Zemědělský projekt


Náš návrh zemědělského projektu nabízí řešení vesnickým oblastem.

Zajišťuje stálý příjem a začlenění do ekonomického makrosystému.

Řešení vychází z kulturních tradic a navazuje přirozeným vývojem.
Navrhujeme na jednom či dvou pilotních projektech ověřit toto řešení


První krok


Nejprve zajištění likvidace komunálních odpadů a výroba surovin a energií z těchto odpadů

 • Zásobování elektrickou energií: mikro elektrárny - vodní, solární a pyrolýzní (tepelné)
 • Ochrana životního prostředí: zpracování zemědělských a komunálních (tekutých i pevných) odpadů

 • Druhý krok


  Dalším krokem je zajištění skladování a zpracování zemědělských výrobků a kvalitních potravin spolu s efektivním obděláváním půdy

 • Uchovávaní zemědělských výrobků: posklizňová úprava, skladování v chladu a v řízené atmosféře, tržní úprava
 • Zpracování zemědělských výrobků a výroba potravin: mikro zpracovatelské linky na výrobu šťáv, džemů, kvasných nápojů, lihu, piva a jiných potravinářských polotovarů a výrobků

 • Cíl

 • Obchodní realizace: tržní úprava, sledování kvality výroby
 • Agrotechnické postupy: stroje na obdělávání půdy, mikrotraktory, mikro nářadí,...>
 • Rezerva na názory zainteresovaných ???? Vari, ambasy atd

 • Protože se jedná o řešení, které postihuje výrobu elektrické energie, zpracování potravin, zajištění udržitelnosti kvality potravin po celý rok na mikroúrovni jedná se o přístup nanejvýše šetrný k životnímu prostředí, umožní podstatné zlepšení zdravotního stavu obyvatel, zejména dětí. Výroba elektrické energie je rozdělena mezi výrobu energie solárními zdroji, mezi výrobu vodními mikroelektrárnami a mezi tepelné tzv. pyrolýzní kogenerační jednotky


  Toto řešení poskytuje podstatné zvýšení produktivity a umožní majitelům zařízení se zapojit do vnějších ekonomických vztahů a tak zajistit finanční příjem pro tuto vesnickou oblast. Při návrhu jednotlivých technologických celků, jejich kapacity a výběru technologie byl kladen hlavní důraz na to, aby se nezměnil kulturní ráz oblasti, nedošlo k jednostrannému zatěžování životního prostředí.

  Jedná se vlastně o uzavřený cyklus, kde na výstupu jsou finanční příjmy, energie, na vstupu je lidská práce, odpady komunální a odpady zemědělské.


  V rámci spolupráce jsme schopni pomoci i s tržní realizací na evropském trhu.
  © 2013 • Hanka Nen Victory • všechna práva vyhrazena